Słowniki kolokacji HASK

HASK to baza najczęstszych połączeń wyrazów wygenerowana z polskich i angielskich referencyjnych korpusów językowych. Poza swoją rolą opisową w teoretycznych badaniach nad frazeologią słownik HASK stanowi cenne narzędzie dla językoznawców, nauczycieli i uczniów języka angielskiego i polskiego oraz leksykografów. Prosimy o cytowanie następującej publikacji w pracach wykorzystujących HASK: Piotr Pęzik, 2013. “Paradygmat Dystrybucyjny w Badaniach Frazeologicznych. Powtarzalność, Reprodukcja i Idiomatyzacja.” Metodologie Językoznawstwa. Ewolucja Języka, Ewolucja Teorii Językoznawczych. Piotr Stalmaszczyk (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Przeglądarka kolokacji

Przeglądarka kolokacji to zaawansowane narzędzie do analizy i wizualizacji łączliwości frazeologicznej wybranych wyrazów na podstawie korpusów NKJP oraz BNC. Wyniki wyszukiwania kolokacji można sortować według istotności, pobierać w postaci arkuszy kalkulacyjnych oraz sprawdzać konkordancje źródłowe, na podstawie których zostały wygenerowane poszczególne hasła.

Kolozaurus

Kolozaurus to porównywarka wyrazów, która dla zadanego zbioru rzeczowników, przymiotników, czasowników bądź też przysłówków generuje graf przedstawiający ich typowe kolokacje. Dzieki temu możliwe jest na przykład badanie zakresu synonimii w użyciach tekstowych wyrazów bliskoznacznych.